Gedichten religieus 1

Geloven, vertrouwen, los laten en lief hebben

 Trots, twijfel en elke macht opzij zetten, als je God vertrouwd,

naar iemand toe gaan en zeggen dat je van hem of haar houdt.

Leren accepteren en loslaten, dat het soms niet zo gaat als jezelf denkt,

omdat God de vrijheid in onze keuzes en de beleving van ons geloof aan ons zelf schenkt.

Terug gaan waar het fout ging, uitpraten, vergeven, vergeten en leren,

dat we elkaar op deze wereld zeker niet in het geloof moeten bezeren.

Zijn wil geschiedde, het gaat niet om onze wil,

Want Zijn macht is altijd groter, het maakt ons van binnen stil.

Leven in Zijn vrede, trouw en liefde, naar het woord van God.

begint in alle dingen, bij het eerste en grootste gebod.

Heb God lief bovenal en je naaste als je zelf.

Want ieder mens op deze wereld is je naaste en is geschapen naar Zijn beeld.

 

Mattheus 22: 35-40

35 Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Bertha de Bruin Klop

Wist je dat?

 

Wist je dat het mijn liefde was?
Ik verzoening gaf in schuld?
Genade gaf aan ieder mens?
Spot en hoon droeg met geduld?

Wist je dat het mijn liefde was?
Ik het zwaarste kruis toen droeg?
Ik veracht werd op die lange weg?
In wat de Vader van mij vroeg?

Wist je dat het mijn liefde was?
Toen Ik ieder mens vergaf?
Jouw levensweg heeft vrijgekocht?
Het nacht werd op die dag?

Die dag waarop Ik uit liefde stierf,
voor ieder mens apart.
Mijn liefde die hoop, nieuw leven gaf,
draag deze altijd in je hart.

Mijn dood is niet voor niets geweest, zelfs toen het was volbracht.

Zag Ik op nieuw het levenslicht, werd Ik opnieuw verwacht.

 

 

Bertha de Bruin Klop

Geloof, hoop en liefde

                                                    

Geloven in de dingen die God voor je gedaan heeft,

en die je ogen niet konden zien.

Geloven in God zijn belofte,

dat wij Hem eens echt zullen zien.

Geloven in God zijn goedheid,

in al Zijn wijsheid en kracht.

Geloven dat God altijd bereidt is,

en overal op ons wacht.

 

Hopen op een wereld, waar geen plaats is voor

oorlog en massamoord.

Hopen op een wereld waar hongersnood en rampen,

voorgoed tot het verleden behoort.

Hopen op een wereld waar geen rangen en standen zullen zijn.

Hopen dat ieder mens eens weer een onbezorgd kind zal mogen zijn.

 

Lief hebben al het kostbare en mooie,

wat Zijn handen eens voor ons hebben gemaakt.

Lief hebben al het waardevolle leven,

dat eens door God is aangeraakt.

Lief hebben zoals God jou lief heeft, en voor je gestorven is.

Liefde dat is de kracht van alles, omdat God Liefde is.

 

 

Bertha de Bruin Klop 

                   

      

Vechtend en zoekend

Ik verberg me in Uw schaduw, maar U vindt mij altijd.

Elke stap die ik zet weet U, al ga ik wereldwijd.

Mijn gedachten gangen kent U, U kent ze één voor één.

Al moet ik stormen trotseren, U laat mij niet alleen.

 

Ik verberg me in Uw schaduw, en kijk op naar een helder licht.

Niet tastbaar met mijn handen, maar mijn  hart is er op gericht.

En binnen in mijn lichaam, weet U er woedt een strijd.

Een strijd die nog lang niet is gestreden,

maar die mij langzaam en zeker, naar de waarheid leidt.

 

Al vechtend en al zoekend, verberg ik mij steeds weer. 

Kil en verbitterd is dan mijn hart, het is vol van afschuw en verweer.

U weet dan als geen ander, wat ik voel en wat ik zou willen zeggen.

En af en toe laat ik mij zelf gaan,

om mij daarna weer in Uw schaduw neer te leggen.

Bertha de Bruin Klop

*U brak voor ons het brood


Hij liep als een martelaar door Jeruzalem,

en zijn discipelen, ja zij volgden Hem.

Hij sprak het woord van God, en las gebod na gebod.

De mensen hoorden Hem niet, maar Hij leed ons verdriet.

 

Hij zei; Ik ben God zijn enige Zoon,

en plaatste zo zichzelf op de Heilige troon.

Hij sprak het woord van God, de mensen riepen Hem na.

Zo werd zijn weg bereid, naar het kruis van Golgohta.

 

Hij droeg een houten kruis en een doornen kroon,

de mensen hoonden toen; Daar gaat Gods enige zoon.

Hij sprak het woord van God, toen Hij gekruisigd werd.

Hij heeft Gods wil gedaan, en zo de wereld gered.

 

U brak voor ons het brood              

en overwon de dood door te sterven. 

U zag het levenslicht, en zag ons aangezicht,

U leed de pijn, U riep; Het is volbracht,

de dag die werd toen nacht wij zouden erven.

Al die in U geloofd, U heeft het zelf beloofd,

mag bij U zijn. In het Hemels Koninkrijk.

Bertha de Bruin Klop

*Vrij zijn als een vogel

 

                                   

     

Soms dan zou ik willen vliegen, vliegen in de blauwe lucht,

en dan naar beneden kijken, kijken in een vogelvlucht.

Hier zie ik een woeste oorlog, daar weer honger en geweld,

ik zie zoveel gebeuren, en alles draait maar steeds om geld.

Alles, alles lijkt verloren, of je geloofd of juist ook niet,

maar toch komt er eens een einde aan alle leed en het verdriet.

 

Soms dan heb je van die dagen, zie je het waarom even niet,

dan blijf je zitten met veel vragen en doen de mensen je verdriet.

Maar de zon die blijft toch schijnen en ondanks alle pijn en smart,

komt Uw zegen steeds van boven en komt er vrede in mijn hart.

Laat mij steeds een loflied zingen en geloven als een kind,

laat Uw liefde mij steeds waard zijn, als ik de weg even niet vind.

 

Zet mijn hart steeds open Vader, voor een medemens in nood,

Laat mij telkens weer getuigen en maak zo Uw liefde groot.

Geef de woorden en de daden in het heetst van al mijn strijd,

raak mij aan en laat mij nimmer van Uw wil zijn afgeleid.

Dank U, dank U Vader voor Uw sterven aan het kruis,

laat mij dat toch nooit vergeten en breng mij als een kind naar huis.

 

 Heer laat mij vrij zijn als een vogel, met m’n armen wijd gespreid,

O, Heer laat mij steeds geloven in Uw heerlijk, heerlijkheid.

Al mijn zorgen en mijn vragen, Heer ik leg ze bij U neer,

Want U bent mijn verlosser, U bent mijn Vader en mijn Heer.

 

 Bertha de Bruin Klop

 

                          

Neem mij Heer

                                                       

 

Neem mij Heer, zoals ik ben,                                      

U, die al mijn vragen kent.

Verlicht mijn wonden, raak ze aan,

wilt U met mij verder gaan.

 

Neem mij Heer, zie naar mij om,

als Uw stem tegen mij zegt: kom!

Ik help je kind, ik zie jouw pijn,

Ik zal er altijd voor je zijn.

 

Neem mij Heer, geef mij de kracht,

te weten dat U op mij wacht.

Want door alleen mij zelf te geven,

neemt U mij Heer, zoals ik ben,

en kan ik in Uw liefde en genade leven. 

 

Bertha de Bruin Klop

 

                            

Er is zoveel meer

Er is zoveel meer dan de zon en de zee,               

sluit je ogen heel even, en ga met me mee. 

Ga mee naar een land waar gelachen wordt, gedronken en gegeten, 

waar oorlog, verdriet en pijn worden vergeten.

  

Er is zoveel meer tussen hemel en aarde, 

het is ontastbaar, maar een beleving, zo intens van grote waarde, 

Het is het gevoel dat je bij dingen hebt,

een moment, een rilling van bewogenheid,het is niet uit te leggen, 

het is veel meer dan woorden ooit zouden kunnen zeggen.

 

Er is zoveel meer dan voor en tegenspoed, 

het is het geloven, het hopen, het lief hebben, de kracht, de moed. 

Het leven te leven dat je nu leeft, omringt met liefde en zorg, 

dank U wel God onze Vader, onze toevlucht, in moeilijke tijden en onzekerheid,

wilt U zijn onze borg.

 

Bertha de Bruin Klop

 

             

 

Een kind geboren

 

Een kind geboren, in een donkere stal,

die miljoenen eens zaligen zal.

Een kind dat vrede op aarde zal brengen,

en dat ons leven zal verlengen.

 

Een kind geboren, door de maagd Maria ons gegeven,

en dat na Zijn dood, toch door zal blijven leven.

Een kind dat onze zonden op zich nam,

en dat voor ons op deze aarde kwam.

 

Een kind geboren, dat ons deed en doet geloven,

van de Vader in de hemel hier hoog boven.

Een Vader die Zijn enig geboren zoon aan ons gaf,

zodat wij Hem konden bespotten en verachten, tot aan Zijn graf.

 

Een kind geboren, dat na Zijn dood is opgestaan,

en aan ons heeft vergeven, voor wat wij Hem hebben aangedaan.

Een kind dat aan ons allen geschonken is,

brengt ons licht en vrede, in de donkere duisternis.

Bertha de Bruin Klop

*In Zijn handen

 

 

Vogel in de lucht waar gaat je reis naar toe,

word je van het vliegen nog niet moe?

Met je vleugels balanceer je in de wind,

langs bergen en dalen, je neemt ze zonder falen,

zeg me wat is jou geheim m`n vrind?

 

Visje jij die zwemt in de grote zee,

telkens met de stroming van de golven mee.

Onvoorspelbaar is je lange reis en lot,

brandend is je verlangen, dat jij eens wordt gevangen,

in het visnet van de Here God.

 

 

 

In Zijn handen ben je steeds als bijenwas,

Hij zegt volg mij, Ik ben jouw kompas.

Je bent bij mij geborgen, Ik hou je vast,

de avond en de morgen, zal Ik voor je zorgen,

m`n kind je bent me nooit tot last.

 

 

 

Bertha de Bruin Klop

 

*Mijn kleine kind

 

Mijn kleine kind, zoals je daar ligt,

in dromenland je oogjes dicht.

Wat weet jij af van jou bestaan,

wat zal er door je hoofdje gaan.

 

Mijn kleine kind, jij weet niet,

wat mama voelt als ze jou zo ziet.

Ze wil voor altijd bij jou zijn,

ze voelt jou vreugde maar ook jou pijn.

 

Mijn kleine kind, ik zie een lach,

wat een wonder dat jij leven mag.

Toch moet je ook door stormen heen,

maar weet dan wel je bent niet alleen.

 

En later ben je groot m`n kind,

en Jezus blijft jou beste vrind.

Hij is er in jou hoogste nood,

geen probleem is Hem te groot.

 

Ik weet iemand die jou kent,

voor wie je steeds van waarde bent.

Al ben je groot, al ben je klein,

Hij deelt jouw zorgen en jouw pijn.

Bertha de Bruin Klop

Zoek en je zult vinden

  

Je hebt gevochten met alle kleine dingen.

Je hebt je getroost met mensen om je heen.

Je kon je met moeite toch nog steeds bedwingen.

Maar zo zijn er zo velen want jij vecht niet alleen.

 

Je droomde van liefde die alles deed verzachten.

Je droomde van mensen, die goed waren voor jou.

Je bleef steeds zoeken in al die donkere nachten.

Maar zo zijn er zo velen die zoeken ook naar trouw.

 

Je stelde je open voor mensen die bedrogen.

Ze beloofden van alles maar stelden je teleur.

Toch is er nog iemand die stelt zich voor jou open.

Ga maar naar binnen, naar binnen door die deur.

 

Je zult daar vinden wat je had verloren.

Je zult er vergeten al je eenzaamheid.

Je zult weer lachen als nimmer tevoren.

En je zult Hem loven in al Zijn Heerlijkheid.

Bertha de Bruin Klop

Bang maar toch gelukkig

 

Bang om oud te worden,

  bang om wat er komen gaat.

  Bang om te voelen,

  als iemand die jonger is voor je staat.

 

Bang voor het sterven,

bang voor de grauwe dood.

Bang omdat je eigenlijk zo klein bent,

ook al ben je voor jezelf zo groot. 

  

Bang om te verliezen,

bang om wat je lief is achter laat.

Bang maar toch gelukkig,

te weten dat God in onze hoogste nood,

voor ons, achter ons, altijd bij ons staat.

 

Bertha de Bruin Klop

*Jezus is mijn naam

Ik wist al jouw naam, lang voordat jij bestond,

Ik wist welke weg jij ging  voor je de mijne vond.

Al  had je liefde en vreugde en duizendmaal verdriet,

Ik ken al jouw zorgen, en Ik vergeet je niet.

 

Ik gaf jou de kracht iedere nieuwe dag,

als jij het moeilijk had, Ik was het die jou zag.

Ik heb je gedragen waar jij zelf echt niet lopen kon,

Ik gaf jou de moed en zei dat jij het kon.

 

Ik heb jou laten groeien, Ik bleef naast je staan,

toen jij het niet zag zitten, hielp Ik je door te gaan.

Ik gaf jou de wijsheid, en vrede midden in je hart,

daarmee kon jij verder, Ik deelde al jouw smart.

 

Ik weet als geen ander hoe kwetsbaar je kan zijn,

Ik voel al jouw diepe wonden, en Ik voel al jouw pijn.

Toch blijf Ik van je houden hoe of jij ook bent,

daarom geef ik uit liefde, ieder mens een mooi talent.

 

Ik kijk zo bij je binnen als door een open raam,

en als je het nog niet wist; Jezus is mijn naam.

Bertha de Bruin Klop

*Seizoen

Elke morgen zonder zorgen, in de lente van mijn leven.

Was U bij mij om te zorgen, en bleef mij steeds Uw liefde geven. 

 Ook al was ik klein als een kuiken, In Uw vader hand.

 Een weg met veel gevaren, maar U gaf mij het verstand. 

 

Ik was nog een kleine dromer, en de lente die werd zomer.

En U liet mij ontwaken, liet mij het leven zien.

Ik moest nog zoveel dingen leren, mijn rug rechten en keren

En de dingen die ik fout deed, vergaf U mij bovendien.

 

  Herfst met zijn vele kleuren, heeft ook zijn deel in het     gebeuren.

  Ik werd ouder steeds ouder, en zag het zonlicht door mijn raa

  Zoals U op een blad blijft schijnen, zal Uw liefde nooit verdwijnen.

  Want als ik eenmaal afval, ben ik geborgen in Uw naam.

  

Hoe zal ik winter gaan beleven, aan het einde van mijn leven.

Heer als ik afdwaal, leidt mij weer op Uw weg. 

Ouderdom komt met gebreken, toch blijft U als een warme deken.

Mijn levensweg ten einde, als ik mijn hoofd op Uw schouders leg.

 

  In elk seizoen van mijn leven, bleef U mij liefde geven.

  Alles wat ik deed, U was mij steeds nabij.

  U gaf mij zon en de regen, en al zat het soms wat tegen.

  U zei: Geef niet op, want Ik blijf aan jou zij.

 

 

Bertha de Bruin Klop

Als U mij roept bij naam

Als U mij roept bij naam,

Heer laat mij dan vrij zijn en geborgen in Uw hand.

Neem mijn angsten en mijn pijn,

leidt mij naar de overkant.

Als ik nog moet vechten, help mij in mijn strijd,

laat Uw weg mij leiden naar Uw heerlijkheid.

 

Als U mij roept bij naam,

Heer wilt U mij verhoren, in het laatste wat ik denk.

En mijn ziel verlossen,

als U mij Uw vrede schenkt.

Als ik los moet laten, en de stilte valt om mij heen,

schenk mij Uw genade, en laat mij niet alleen.

 

Als U mij roept bij naam,

Heer vergeef mij mijn zonden, alles wat ik ooit misdeed.

Laat mij niet vergeten,

dat U voor mij aan het kruis eens leed.

De dood heeft U overwonnen, Uw bloed kocht mij toen vrij,

de kruistocht naar Gogoltha deed U eens voor mij.

Bertha de Bruin Klop

Uw schepping wordt weer beschenen

 

De bomen en bloemen komen weer tot leven,

alles groeit en bloeit door de zon.

Uw schepping  wordt weer beschenen,

met het licht dat er was en overwon.

De kuikens zij breken hun schalen,

de vogels zij zingen hun lied.

Uw schepping wordt weer beschenen,

wie ziet deze wonderen niet? 

 

De kalfjes en lammetjes dansen,   

ze hebben het zo naar hun zin.

Uw schepping wordt weer beschenen,

alles staat weer aan het begin. 

De mensen, ik zie ze genieten,     

van de pracht en de weelde, de hele natuur.

Uw schepping wordt weer beschenen,

Uw trouw en Uw liefde zo eerlijk en puur.

 

Bertha de Bruin Klop

Heer help ons

Heer help ons, om met beide benen op de grond te staan,

om kleur te bekennen,

en voor een rechtvaardig doel te gaan staan.

Heer leer ons, niet het verkeerde, het foute aan te hangen,

als geld gepaard gaat met onze eigen belangen.

 

    Heer laat ons, niet verhard en hoogmoedig wezen,

    niet bang te zijn als we vrezen.

    Heer leer ons, in alle eerlijkheid te antwoorden op vragen,

    die we in ons gebed voor u leggen, in ons dagelijks klagen.

 

Heer leer ons, verder te leven met de pijn die ons is aangedaan,

wilt U ons de weg wijzen om er goed mee om te gaan.

Heer geef ons, Uw kracht, Uw liefde en wijsheid,

en leer ons oprecht berouw te tonen, als we zeggen dat het ons spijt.

 

    Heer, help ons, een knieval , een buiging te maken,

    daar als het er op aan komt niet te verzaken.

    Heer help ons, als we in het midden van een kring moeten staan,

    niet eigenwijs te zijn, om zo onze eigen weg in te gaan.

 

Heer leer ons, te luisteren, oplossingen te vinden, ruzie te voorkomen,

zelfs al moeten we dan voorbij gaan aan onze dromen.

Heer help ons, los te laten aan ons ego, onze arrogantie, onze eigen ik,

als mensen ons benoemen als een slechterik.

 

    Heer help ons, om onze balans, ons evenwicht terug te vinden,

    geef ons de waarheid, om ons aan elkaar te binden.

    Heer laat ons, niet los als we eenzaam en zoekende zijn,

    als de bitterheid vermengd is met woede en pijn.

 

Heer laat ons, niet de handen voor onze ogen spreiden,

om zich zo op Uw komst voor te bereiden.

Heer help ons, in het leven, als we worden uitgedaagd.

Help ons Heer op die momenten,

als er een daad of een offer van ons wordt gevraagd.

Bertha de Bruin Klop

Geloof

 

Geloof zit niet in haardracht, je huidskleur of het dragen van bepaalde kleren.

Het gaat om je houding, je liefde, meelevendheid, ieder mens te zien en te respecteren.

Geloof zit in hopen, vertrouwen, omzien hier op aarde naar elkaar in kleine dingen.

En vergeet daarbij niet God te danken en Hem een loflied toe te zingen.

 

Geloof zit niet in niets te mogen, niets te doen of zelfs maar iets te moeten.

Het gaat om je vriendelijkheid, verdraagzaamheid, je medemens begroeten.

Geloof zit in helpen, luisteren, kansen benutten, wijsheid na te jagen.

En vergeet daarbij niet om God Zijn zegen en leiding hiertoe te vragen.

 

Geloof zit niet perse in vast houden aan het oude, of in zwart wit te denken.

Het gaat om je zelf open te stellen, mogelijkheden te zien, aandacht te schenken.

Geloof zit in gelijkwaardigheid, eerlijkheid en rechtvaardig in het leven staan.

En vergeet daarbij niet God te vragen of Hij met jou deze weg wilt gaan.

 

Geloof zit niet in het wel of niet naar een kerk gaan, of dat we een ander geloof belijden.

Het gaat om respect, acceptatie want ruimte hierin kan mensen bevrijden.

Geloof zit in ruimdenkendheid, ieder mens in zijn waarde te laten leven.

En vergeet daarbij niet God is de bron van levend water, welke uit liefde is omgeven.

 

Bertha de Bruin Klop

 

*Met Pasen

Met Pasen wil ik stil zijn en gedenken,

 hoe de Here Jezus stierf voor mij aan't kruis.

 Dat Hij mij Zijn genade wilde schenken,

 door Zijn lijdensweg bracht Hij mij naar Zijn huis.

 

 

Met Pasen wil ik weten en oprecht geloven,

  Zijn lichaam brood is en Zijn bloed de rode wijn.

  Geen enkele pijn die Zijn liefde kon verdoven,

  Hij wil ook nu nog bij Zijn kinderen zijn.

 

 

Met Pasen heeft het leven van de dood gewonnen,

 en is Hij opgestaan uit het donkere graf.

 Is met alle zondaars toen opnieuw begonnen,

 en ons zo een nieuwe toekomst gaf.

 

 

Bertha de Bruin Klop

Bijbel

B  Bezinning zoeken in het oudste boek van de wereld

I   Inspiratie vinden in de Liefde van God

Jezelf geven en openstellen voor het gesproken woord

B  Begaan zijn met je zelf en anderen

E  Elke dag in vreugde leven en met Hem beginnen

L  Liefde ontvangen en delen omdat God liefde is                      

 

Bertha de Bruin Klop

 

 

*Heer U laat mij niet los

AL is het koud om mij heen, en ik voel mij alleen.

Heer U laat mij niet los.

Als loop ik steeds maar recht door, en ik verander van spoor.

Heer U laat mij niet los.

U ziet mijn angsten en pijn, U zal steeds bij mij zijn.

Heer U laat mij niet los.

 

Al laten vrienden je staan, U zal mij nooit laten gaan.

Heer U laat mij niet los.

Als zijn mijn fouten ook groot, U helpt mij steeds weer in nood.

Heer U laat mij niet los.

Altijd weer bent U daar, U staat steeds voor mij klaar.

Heer U laat mij niet los.

 

Ik ken geen betere vriend, aan wat heb ik U verdiend?

Heer U laat mij niet los.

U zegt steeds kom bij mij, geef jezelf voel je vrij.

Heer U laat mij niet los.

U bent een Vader zo trouw, ik weet dat U van mij houdt.

Heer U laat mij niet los.

 

Bertha de Bruin Klop

 

Samen

 Samen nu voor altijd, in het woord van trouw,

           samen zijn in vreugde maar ook in dagen van rouw.

Samen lachen, huilen, bidden en vergeven,

          koester liefde en geluk in dit mooie leven.

Geef elkaar de ruimte, stuur elkaar steeds bij,

         samen in vertrouwen uitkijken naar de toekomst,

                   en weet God is steeds nabij.

 

Bertha de Bruin Klop

*Wankelaar

 Toen je nergens meer heen kon met je eindeloos verdriet,

 en je het leven niet meer aan kon je zag de mensen liever niet.

 Alles had je gegeven en de liefde deed je pijn,

 wat kon het je schelen, een leven met de schone schijn.  

 

Altijd maar weer vechten voor de zin van je bestaan,

moedeloos gestreden en nog zo'n lange weg te gaan. 

Als een pop aan touwtjes, zo ga jij  je weg alleen,

en als het erop aan komt, waar kan je met je zorgen heen?

 

Al vechtend en al zoekend, zoek je naar het levenslicht,

niet tastbaar met je handen, maar je hart is erop gericht.

Zo leerde U ons kennen in een eindeloze strijd,

tot U zegt: 'Hee, wankelaar wees van jezelf bevrijdt.

 

Altijd weer bent U er Heer, als een rots in ruwe zee,

en in de storm bedenk je weer een wankelaar die mag ook mee.          

 

 

 Bertha de Bruin Klop

*En Hij weet

Het geloof kan ik je niet geven,

want je moet het zelf beleven.

Of je God ervaart in deze tijd.

Het is een weg met vele vragen,

in deze tijd, in deze dagen.

Maar een weg die naar de waarheid leidt.

 

Ga je weg en leef je leven,

dat met van alles is omgeven.

En weet dat Hij je wegen kent.

Zoek je Hem, je zult Hem vinden,

en Zijn liefde zal zich binden.

Als je steeds in Zijn liefde bent.

 

Het leven laat zich vaak te rade,

maar hou je vast aan Zijn genade.

Heel de wereld houdt Hij in Zijn hand.

Niets is immers nooit verloren,

als je naar Zijn stem wilt horen.

Zijn naam is in je hart gebrand.

 

Hij zegt; Ik weet dat je moet lijden,

maar er komen betere tijden.

Pijn en moeite zijn dan voorgoed voorbij.

Eens komt er een nieuwe morgen,

waar je voor eeuwig bent geborgen.

Aan het einde van je zoektocht vind je mij.

 

Bertha de Bruin Klop

*Het was een stille nacht

Het was een stille nacht, de hemel die brak open,

en engelen zongen toen het allermooiste lied.

Het kindje Jezus de allerhoogste Koning,

Zijn rustplaats was een kribbe en meer niet.

 

Het was een stille nacht, een ster straalde van verre,

drie wijze mannen die reisden door de nacht.

Het gevoel van hoop waar op ze toen vertrouwden,

en hen naar het licht der wereld bracht.

 

Het was een stille nacht die mij deed beseffen,

hoe rijk die wijzen toen in Bethlehem zijn geweest.

Als wij als Jezus klein en nederig willen wezen,

is het op aarde voor iedereen kerstfeest.

Bertha de Bruin Klop

*Zegt het voort

 

Alles hier op aarde heeft zijn waarde voor de Heer,

niemand die is minder ken je Redder voel je niet meer.

Laat je steeds omringen met het licht dat Hij straalt,

je leven wordt heel anders, als je Hem hier binnen haalt.  

 

Alles wat Hij schiep is mooi en wonderlijk gedaan,

 de zee, de lucht, de aarde, de zon en ook de maan.

 Niet te evenaren wat Zijn hand hier eens deed,

 en toch is er nog iemand die dat nog net niet weet.

 

 

Vele wonderen heeft Hij eens verrricht en ook gedaan,

blinden konden zien en lammen konden plots weer staan,

De honger werd gestild met het hemelse brood,

en onze Heer is opgestaan en overwon de dood.

 

Ieder die het hoort zegt het voort,

alles wat Hij zegt in het woord.

De waarheid en het licht,

en wat Hij heeft verricht.

Ieder die het hoort, zegt het voort.

 

Bertha de Bruin Klop

*We moeten geloven

 

Zijn er nog mensen Heer, die willen leven naar Uw woord?

Wordt er begrepen Heer, geluisterd en gehoord?

Want er is nog oorlog, mishandeling en moord.

Waarom wordt Uw liefde Heer, door ons mensen steeds verstoord?

 

Zijn er nog mensen Heer, die begrijpen wat U bedoeld?

Er is racisme Heer en onderdrukking wordt gevoeld.

Er zijn nog mensen met geweld, haat en nijd.

Wanneer worden wij mensen Heer van elkaar bevrijdt? 

 

 Zijn er nog mensen Heer, die doen wat u vraagt?

 De één die voelt zich meer en de ander weer verlaagd.

 Er is nog dwaze hoogmoed, en nog zoveel werk.

 Wanneer wordt er begrepen Heer, eendracht maakt ons sterk.

 

We moeten geloven in een wereld, die er is voor iedereen,

geen blank of zwart, geen rangen of standen,

maar de liefde maakt ons één.

We moeten hopen op die  wereld, die er is voor iedereen,

en als we denken aan Zijn liefde,

dan zijn we zeker nooit alleen.

 

Bertha de Bruin Klop

*Omdat Ik van je hou

 Als je alleen en heel verdrietig bent,

de waarheid niet meer in iets herkend.

Geef mij je hart en Ik zal naast je staan,

omdat Ik van je hou.

 


Heel de wereld keert zich tegen jou,

geen warmte is er, alleen maar kou.

Ik ben er altijd kind vergeet dat niet,

omdat Ik van je hou.

 

 

  Ik weet de stormen zij gaan weer voorbij,

 de zon die breekt altijd weer door.

 Ik houd je vast en sta steeds aan je zij,

 vertrouw op mij en ga ervoor.

 


Ik heb je lief, Ik ging een lijdensweg,

en heb de zwaarste weg toen afgelegd.

Toch droeg Ik mijn kruis speciaal voor jou,

omdat Ik van je hou.

 

 

 De allerergste storm  ging toen voorbij,

 toen het offer was volbracht.

 De hele wereld keerde zich tegen mij,

maar Hij heeft op mij gewacht.

 

Leef je leven en zing maar je lied,

‘k steun je in liefde en in verdriet.

Huil je tranen, lach je levenslach,

iedere nieuwe dag.

 


 Je bent bijzonder dus kijk naar het licht,

 en hou je hart daarbij  op mij gericht.

 Ik ben bij je dus vergeet dat niet,

 omdat Ik van je hou.

  

Bertha de Bruin Klop